Hyppää pääsisältöön

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

LTU GROUP OY:N PALAUTEREKISTERI

Tämä on LTU Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.6.2017. Viimeisin muutos 20.6.2018.


Rekisterinpitäjä

LTU Group Oy

Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

puh. +358 44 751 6020

Y-tunnus 2208204-3

Kotipaikka: Vantaa


Rekisteristä vastaava henkilö

Malik Bentaieb

Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

+358 44 751 6020

etunimi.sukunimi@ltu.fi


Rekisterin nimi

LTU Group Oy:n palauterekisteri

 

LTU GROUP OY:N TYÖNHAKIJAREKISTERI

Tämä on LTU Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.6.2017. Viimeisin muutos 20.6.2018.


Rekisterinpitäjä

LTU Group Oy

Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

puh. +358 44 751 6020

Y-tunnus 2208204-3

Kotipaikka: Vantaa


Rekisteristä vastaava henkilö

Malik Bentaieb

Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

+358 44 751 6020

etunimi.sukunimi@ltu.fi


Rekisterin nimi

LTU Group Oy:n palauterekisteri

 

Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten (LTU Toimitilat Oy ja LTU Asunnot Oy) palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön antama suostumus.
 

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot.

Palautelomakkeella kerättyjä tietoja ovat:

• Etu- ja sukunimi

• Annettu viesti ja sen otsikko

Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).


Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

• Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

• Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu.

Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi tai mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivulla olevalla palautelomakkeella. Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

Henkilön palautelomakkeen täyttämisen sekä www-selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista LTU Group Oy:n ja sopimuskumppanin välillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin LTU Group Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

LTU Group käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.

Evästeet

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

LTU Group Oy:n sivusto käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita LTU Group Oy käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimen asetuksista evästeiden estämisen. Lisätietoa Googlen analytiikkaseurantaan liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä Googlen tietosuojakäytännöistä ja periaatteista voi lukea täältä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. LTU Group Oy:ssä rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä LTU Group Oy:öön.

Sähköpostitse: malik.bentaieb(at)ltu.fi

Postitse osoitteeseen: Malik Bentaieb, LTU Group Oy, Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

LTU Group Oy vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


 

 
 

Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

Työnhakijan työnhakulomakkeella ilmoittamat tiedot tallennetaan LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten (LTU Toimitilat Oy ja LTU Asunnot Oy) työnhakijarekisteriin. Tietoja käytetään työnhakuprosessin hoitamiseksi, työnhakijoiden hakemustietojen ja työhakuprosessiin liittyvien tietojen ylläpitämiseen sekä mahdollisten uusien työsuhteiden hallintaan sekä siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu asianmukaiseen suhteeseen. Tämä suhde syntyy, kun työnhakija jättää hakemuksen, jotta tulisi valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä seuraavia työnhakijan henkilötietoja.

Työnhakulomakkeella kerättyjä tietoja ovat:

 • Haettava toimi: hakijan lomakkeen vaihtoehdoista valitsema toimiala

 • Palkkatoive

 • Tieto työturvakortista

 • Henkilötiedot: Nimi*, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite*, puhelinnumero työhön, puhelinnumero kotiin, matkapuhelin

 • Koulutus: peruskoulutus, ammattilliset tutkinnot, korkeakoulututkinnot, muut opinnot ja kurssit

 • Kielitaito

 • Ajokortti

 • Edelliset työsuhteet: työpaikka ja tehtävä, työsuhteen kesto

 • Muut työnhakijan ilmoittamat tiedot itsestä, kuten vahvuudet ja harrastukset

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että voimme edetä työnhakuprosessissa.

Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).


Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

 • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

 • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu.

Säilytämme valitsematta jääneiden henkilöiden tiedot yhden vuoden ajan valintapäätöksestä. Säilytysajan puitteissa työnhakijalla on mahdollisuus selvittää, että olemme noudattaneet valintapäätöksessä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevia säännöksiä. Tietoja säilytetään pidempään, jos työnhakija tulee valituksi työtehtävään LTU Group Oy:ssa, tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työtä hakevalta itseltään verkkosivulla olevan työnhakulomakkeen keutta. Henkilötiedot antaa työnhakija itse.

Henkilön työnhakulomakkeen täyttämisen sekä www-selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista LTU Group Oy:n ja sopimuskumppanin välillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin LTU Group Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

LTU Group käyttää verkkosivustollaan Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa.

Evästeet

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

LTU Group Oy:n sivusto käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita LTU Group Oy käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimen asetuksista evästeiden estämisen. Lisätietoa Googlen analytiikkaseurantaan liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä Googlen tietosuojakäytännöistä ja periaatteista voi lukea täältä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. LTU Group Oy:ssä rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä LTU Group Oy:öön.

Sähköpostitse: malik.bentaieb(at)ltu.fi

Postitse osoitteeseen: Malik Bentaieb, LTU Group Oy, Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

LTU Group Oy vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.